งานบริการข้อมูลระดับ รพ.สต.
 
วัตถุประสงค์
 
การเปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสุขภาพของอำเภอบ้านนา ที่ประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านนาที่มาจากฐานข้อมูลโปรแกรม HosXP และข้อมูลสุขภาพของ รพ.สต. ที่มาจากข้อมูล 21 แฟ้มของทุก รพ.สต.ในเขตอำเภอบ้านนา โดยมีความมุ่งหวัง เพื่อให้ รพ.สต. ต่างๆในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในเวลาอันรวดเร็ว และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพอย่างมีประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลฯ จึงขอกำหนดเข็มมุ่งในการพัฒนาระบบโปรแกรมบริการข้อมูลสุขภาพส่วน รพ.สต.ทางอินเตอร์เน็ต ของปีงบประมาณ 2555 ดังต่อไปนี้
 
เข็มมุ่งในการพัฒนา ปี 2555
 
 1. เป็นระบบข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงระหว่าง รพ.สต.กับโรงพยาบาลแม่ข่ายได้
 2. มีเครื่องมือช่วยเหลือในการบริหารจัดการเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการที่จะลดอัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ใช้บริการ รพ.สต. เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด(60:40)
 3. มีเครื่องมือที่ใช้การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ และมีเส้นแนวโน้มสุขภาพ (เส้นความถดถอย)ของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนที่ รพ.สต. เทียบกับเมื่อครั้งรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย
 4. มีเครื่องมือช่วยงานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นฐาน เช่น EPI, ANC, Pap smear , เครื่องมือช่วยคัดกรองโรคเรื้อรัง เพื่อให้งานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขั้นพื้นฐานของ รพ.สต. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด
 5. มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้งานเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย Palliative care ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยวัณโรค ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง เป็นไปโดนสะดวก รวดเร็ว ง่าย ได้มาตรฐาน เพื่อให้งานการเยี่ยมบ้านของ รพ.สต.สำเร็จได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด(ร้อยละ 80)
 6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อช่วยให้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำเร็จตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด
 7. มีระบบการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญต่างๆ(ANC, HbA1c , Creatinine , Lipid) แก่ทาง รพ.สต. เพื่อให้ทาง รพ.สต. นำข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และบริหารสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
 8. มีระบบการการส่งต่อคนไข้ระหว่าง รพ.สต. และโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และรวดเร็ว
 9. มีระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์สุขภาพต่างๆที่สำคัญๆเพื่อเป็นการง่าย รวดเร็ว และทันเวลา ในการบริหารงานด้านสุขภาพของ รพ.สต.
 
ผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลบริการสุขภาพระดับ รพ.สต.
 
 1. ต้องเป็นบุคลากรสาธารณสุข ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ข่าย และ รพ.สต. ในเขตอำเภอบ้านนา
 
ข้อตกลงเบื้องต้น
 
ระบบงานนี้จะสำเร็จตามเข็มมุ่งที่ตั้งไว้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนา จึงขอความร่วมมายัง รพ.สต. ทุกแห่ง ได้จัดส่งไฟล์ 21 แฟ้ม เข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฐานะข้อมูลสุขภาพของอำเภอบ้านนาเป็นปัจจุบันที่สุด และใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีช่องทางการจัดส่งดังนี้
 1. ส่งด้วยด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนา
 2. ส่งทาง Webside : www.bannahos.com ผ่านหน้าส่งข้อมูล 21 แฟ้ม (อยู่ในหน้างานบริการข้อมูลระดับ รพ.สต. อื่นๆ)
 3. ส่งทาง e-mail :wanpen_chotikul@yahoo.com
 
กรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบฯได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ ผ่านช่องทางดังนี้
 
 1. แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนา
 2. แจ้งทางจดหมาย ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนา 77 ม.01 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
 3. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่......037-381-832
 4. แจ้งผ่าน e-mail : wanpen_chotikul@yahoo.com
 5. แจ้งผ่าน facebook :wanpen.chotikul