นโยบายองค์กร
วิสัยทัศน์ :
 • ปี พ.ศ.2558 โรงพยาบาลบ้านนา เป็นโรงพยาบาลชุมชนอันดับ 1 ในเขตตรวจราชการเขต 4
พันธกิจ :
 • โรงพยาบาลบ้านนา ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามธรรมาภิบาลและค่านิยมขององค์กรภายใต้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
เข็มมุ่ง :
 • การพัตนาด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตาม PSG : SIMPLE
 • การแก้ไขสภาพคล่องทางการเงิน
 • การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
 • การพัฒนาระบบบริการด่านหน้า
 • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน
เป้าหมายขั้นปลาย :
 • ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความประทับใจ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสมรรถนะ และความสุขในการทำงาน
ความสามารถหลักของบุคลากร :
 • B A N H
ปรัชญาร่วม :
 • ให้บริการอย่างอุบอุ่นดุจญาติมิตรทุกชีวิตปลอดภัย บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :
 • 1.ทีมงาน (Team work)
 • 2.การสร้างพลังองค์กรณ์ (Empowerment)
 • 3.การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community network)

 
   
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th