ข้อมูลสถานะสุขภาพ ปี 2550-2553

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2550 - 2553
กิจกรรม 2550 2551 2552 2553
 1.จำนวนผู้มารับบริการทุกประเภท(ครั้ง)  99,255 121,996 139,660 145,312
 2.จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) 87,326 106,967 101,221 112,312
 3.จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน(คน) 325 398 354 392
 4.จำนวนผู้มารับบริการทุกประเภทเฉลี่ยต่อวัน (คน)  369 454 488 508


ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยใน
ปีงบประมาณ 2550 - 2553
กิจกรรม 2550 2551 2552 2553
 1.จำนวนผู้ป่วยใน(ราย)  8,770 7,887 8,065 8,093
 3.จำนวนวนนอน(วัน)  25,091 25,363 27,495 22,567
 4.อัตราครองเตียง 114.57 115.81 125.54 103.04
 5.จำนวนวันนอนเฉลี่ย (วัน/คน)  2.86 3.21 3.40 2.78


ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกแยกตามประเภท
ปีงบประมาณ 2550-2553
แผนก 2550 2551 2552 2553
 1.ศัลยกรรม 3,543 3,194 2,345 1,664
 2.ศัลยกรรมกระดูก  366 450 155 27
 3.กุมารเวชกรรม 10,940 12,947 13,199 11,492
 4. ตา 1,320 1,019 577 249
 5.หู คอ จมูก 1,058 2,050 1,012 909
 6.อายุรกรรม 63,446 87,519 102,834 106,296
 7.สูตินรีเวช 1,063 1,685 2,184 3,301
 8.ทันตกรรม 8,485 8,413 8,162 7,733


ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยในแยกตามประเภท
ปีงบประมาณ 2550-2553
แผนก 2550 2551 2552 2553
 1.ศัลยกรรม 64 112 12 32
 2.ศัลยกรรมกระดูก - - - -
 3.กุมารเวชกรรม 1,937 1,834 1,818 1,931
 4.ตา - 82 186 136
 5.หู คอ จมูก 1 - - -
 6.อายุรกรรม 5,314 4,668 4,988 4,902
 7.สูตินรีเวช 1,095 1,174 1,240 1,102
 8.ทันตกรรม - - - -