เวทีการเรียนรู้ สู่การพัฒนาโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมแสดงความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพโรงพบาลไปพร้อมๆกัน กรุณา login เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนความรู้สู่ TQA กรณีผู้เยี่ยมชมสามารถกด OK เพื่อสู่ระบบได้เลย
HA & HPH 2006
  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 2549


TQA Criteria 2006-2011
  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2549
  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2550
  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2551
  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2552
  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2554


 กรุณา login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 User ID :  
 Password :  
    
Application Summary Reports
        รพ.บ้านนา
        รพร.ท่าบ่อ
        รพร.ตะพานหิน
        รพร.หล่มเก่า
        รพร.เด่นชัย
        รพร.ปัว
        รพร.เชียงของ
        รพร.ฉวาง
        รพร.บ้านดุง
        รพร.เชียงของ
        รพร.ด่านซ้าย

HealthCare Criteria 2007
  Health Care Criteria for Performance Excellence, 2007


BookScore 2007
  Book Score, 2007


 เวที HRM รพร.
 User ID :  
 Password :  
    

 เวที KM&IT
 User ID :  
 Password :  
    

 เวที CFO
 User ID :  
 Password :  
    

 เวที SEx
 User ID :  
 Password :  
    

 เวที Magnet Hospital
 User ID :  
 Password :  
    

 เวที CRM
 User ID :  
 Password :  
    

 ห้องสายใยรักสู่ครอบครัว
 User ID :  
 Password :  
    
Optional Worksheet BusNP 2007
  Baldrige Application Self-Analysis Worksheet(Optional), 2007


Award Application Forms 2007
  Baldrige Award Application Forms, 2007


Case Studys
  Landmark Case Study Modified, 2005f
  Baptist Hospital Application Summary
  Bronson Methodist Hospital Application Summary
  NMMC Application Summary
  NMMC Profile
  RWJ Hamilton Application Summary
  Saint Lukes Application Summary
  SSM Application Summary
  Arroyo Case Study, 2006
  1. การนำองค์กร rev 1
  2. การวางแผนกลยุทธ์ rev 1
  3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด rev 1
  4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ rev 1
  5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล rev 1.doc
  6. การจัดการกระบวนการ rev 1
  7.1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
  7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย.doc
  7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
  7.4 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล.doc
  7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพขององค์กร
  7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการรับผิดชอบต่อสังคม
  โครงร่างองค์กร rev 1
  อภิธานศัพท์ และคำย่อ.doc